KORISTIMO SOPSTVENE KAO I KOLAČIĆE TREĆIH LICA KAKO BISMO UNAPREDILI SVOJE USLUGE, PERSONIZOVALI MARKETINŠKE PORUKE ZA VAS, KAO I ZAPAMTILI VAŠE PREFERENCE U VEZI SAJTA. UKOLIKO NASTAVITE DA KORISTITE SAJT PRIHVATATE KORIŠĆENJE KOLAČIĆA NA NAŠEM SAJTU. ZA VIŠE INFORMACIJA (NPR. O TOME KAKO DA ISKLJUČITE KOLAČIĆE) POSETITE NAŠU POLITIKU O KOLAČIĆIMA.

Pravila i uslovi korišćenja

Opći uvjeti za korištenje usluga dostupnih preko stranice foxchannels.rs

Ovaj dokument sadrži Opće uvjete za korištenje usluga koje Fox Networks Group Bugarska pruža preko stranice foxchannels.rs i uređuje odnose između Fox Networks Group Serbia i korisnika usluga dostupnih na stranici foxchannels.rs.

 

1. Definicije:

Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Korisnik - osoba koja koristi usluge dostupne preko stranice foxchannels.rs

Dobavljač - Fox Networks Group Serbia

Usluge - svaki pristup informacijama preko stranice foxchannels.rs

Važeći Opći uvjeti dostupni su na stranici foxchannels.rs. Korištenje usluga dostupnih preko stranice foxchannels.rs podrazumijeva Korisnikovo prihvaćanje Općih uvjeta i svih naknadnih promjena u njima.

Fox Networks Group Serbia zadržava pravo promjene Općih uvjeta u svakom trenutku, a Korisnika obavještava o promjenama putem obavijesti na stranici foxchannels.rs.

 

2. Predmet

Fox Networks Group Serbia osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici foxchannels.rs i korištenje usluga dostupnih preko stranice.

 

3. Prava i obveze Korisnika

Korisnik ima pravo koristiti usluge dostupne preko stranice foxchannels.rs.

Korisnik ima pravo objavljivati materijale i sadržaj na stranici foxchannels.rs.

Korisnik ima pravo objavljivati sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo ako je Korisnik vlasnik prava ili ako je dobio pravo za korištenje.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti, prilagođavati, mijenjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

Korisnik se obvezuje koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ograničava ili onemogućuje korištenje usluga trećim stranama.

Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način ponižavajuća.

 

4. Ograničenje od odgovornosti

U razmjerima u kojima je foxchannels.rs stranica za zabavu, Fox Networks Group Serbia ne snosi odgovornost za vjerodostojnost, potpunost i aktualnost informacija dostupnih preko stranice, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvaliteti usluga i prikladnosti informacija za određene svrhe.

Fox Networks Group Serbia ne jamči kvalitetu osiguranih usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

Fox Networks Group Serbia neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija preko stranice.

Fox Networks Group Serbia neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promjena usluga osiguranih preko stranice.

Fox Networks Group Serbia neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

Fox Networks Group Serbia neće snositi odgovornost za informacije koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko elektronskih poveznica objavljenih na stranici foxchannels.rs, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitetu proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za opću dostupnost stranica trećih strana ili materijala kojima su korisnici dobili pristup preko stranice foxchannels.rs.

Fox Networks Group Serbia neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u svezi s odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.

 

5. Intelektualno vlasništvo

Prilikom korištenja usluga preko stranice foxchannels.rs Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualnog vlasništva koji pripadaju Fox Networks Group Serbia ili strani koja je ta prava prenijela na Fox Networks Group Serbia. Korisnik nema pravo koristiti ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

 Sva prava intelektualnog vlasništva nad informacijama i materijalima objavljenim na ovoj internetskoj stranici zaštićena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, te će svaka njihova neovlaštena upotreba biti smatrana kršenjem navedenog zakona i podložna građanskopravnoj, administrativnoj i kaznenoj odgovornosti, u skladu s primjenjivim zakonom.

 

6. Objavljivanje sadržaja

Kada Korisnik na stranici objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na Fox International Channels Bugarska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korištenje tog Sadržaja bez potraživanja bilo kakve naknade od Fox Networks Group Serbia, uključujući, ali ne isključivo, pravo na korištenje, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korištenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u cijelom svijetu i u svim medijima sada poznatima ili kasnije razvijenima, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite prenijeti prava na Fox Networks Group Serbia, molimo ne objavljujte Sadržaj na stranici.

Objavljivanjem Sadržaja na stranici Korisnik jamči:

(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, klevetničko, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, prava vlasništva, moralna prava, autorska prava, osobni integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

(ograničenja i naknade) - Fox Networks Group Bugarska može reproducirati, emitirati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje imaju odnos prema Sadržaju i korištenje Sadržaja od strane Fox Networks Group Bugarska neće narušiti prava trećih strana.

 

7. Odštete

Korisnik se obvezuje da će obeštetiti Fox Networks Group Serbia za sve štete, uključujući pravne troškove, koje su rezultat radnji prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice foxchannels.rs i krše zakone ili važeće Opće uvjete.

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Opće uvjete, Fox Networks Group Serbia ima pravo zabraniti Korisniku pristup uslugama osiguranim preko stranice foxchannels.rs.

 

8. Nevaljanost

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća zbog nesukladnosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Općih uvjeta.

 

9. Pravni postupak

Ovi Opći uvjeti regulirani su odgovarajućim zakonima i tumače se sukladno istima. Svi sporovi rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovima.